ECONOMY HOTEL     1605 Fremont St   384-1908

 

ALPINE MOTEL  213 N. 9th St

702 385-5552

              

 

 

 

1605 Fremont St
Las Vegas, NV 89101

ph: 702 384-1908
alt: 702 689-1516

Copyright 2011 Economy Hotel. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!

1605 Fremont St
Las Vegas, NV 89101

ph: 702 384-1908
alt: 702 689-1516